Algemene voorwaarden

INTRODUCTIE

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Overeenkomst") vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("de Klant" / "U" of "Uw") en Holland Crypto B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82789754, op adres Gedempte Oude Gracht  45 47, 2011GL Haarlem, Nederland ('wij', 'ons' of 'onze'), met betrekking tot het gebruik van door ons geleverde Diensten (zoals hieronder gedefinieerd). Holland Crypto B.V. is opgenomen in het openbaar register van De Nederlandsche Bank (DNB) als Crypto Service Provider onder nummer R183460. Wij staan niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

 1. Woorden met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in deze Overeenkomst. Als enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard onder de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en blijft het overige deel van deze Overeenkomst van kracht.

  "Bewaarportemonnee Diensten"(‘Custodian Wallet Services’) verwijst naar het leveren van diensten om cryptografische privésleutels namens een natuurlijke persoon of rechtspersoon te beveiligen om virtuele valuta te bewaren, op te slaan en over te dragen.

  "Digitale activa" betekent een digitale weergave van waarde die niet is uitgegeven door de centrale bank of een overheidsinstantie en niet noodzakelijkerwijs is gekoppeld aan een fiat-valuta, maar kan door een natuurlijke of rechtspersonen worden geaccepteerd als betaalmiddel en elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen of verhandeld. Voor de toepassing van deze Overeenkomst heeft de term 'Virtuele valuta' dezelfde betekenis als Digitale Activa.

  "Wisseldiensten"(‘Exchange Services’) verwijst naar de commerciële dienst voor de uitwisseling tussen virtuele valuta en fiatgeld (fiat-valuta).

  "Aankooporder" betekent een instructie van een Klant om namens de Klant een Digitaal Activum te kopen en te verzenden naar het Wallet-adres dat door de Klant aan ons is verstrekt .

  "Verkooporder" betekent een instructie van een Klant om namens de Klant een Digitaal Activum te verkopen en te verzenden naar de bankrekening die door de Klant aan ons is verstrekt op het moment van de Aankooporder.

DIENSTEN

 1. Holland Crypto kan namens u optreden als uw handelsagent en om uw orders uit te voeren om respectievelijke digitale activa te kopen, verkopen, opslaan en overdragen.
 2. Holland Crypto kan optreden als partner van verschillende derden met als doel hen in staat te stellen hun diensten aan hun eindgebruikers aan te bieden via het gebruik van de diensten van Holland Crypto.
 3. Holland Crypto kan Klanten een bewaarportemonnee dienst voor beperkte doeleinden aanbieden.  Als zodanig kan Holland Crypto de respectieve Digitale Activa in een digitale portemonnee (Wallet) bewaren en opslaan, zodat Holland Crypto de instructies van de Klant kan uitvoeren zoals die door onze partners aan ons zijn verstrekt.
 4. Holland Crypto draagt de betreffende Digitale Activa over naar een Wallet-adres op basis van de Aankooporder van die Klant.
 5. Holland Crypto maakt het betreffende fiat-geld over naar de bankrekening van een Klant die aan ons is verstrekt op het moment van de Aankooporder.

ORDERS EN TRANSACTIES

 1. Met onze diesten kunt u instructies indienen om namens u en voor uw voordeel digitale activa te kopen of verkopen via uw Aankooporder of Verkooporder. 
 1. U begrijpt en accepteert de volgende voorwaarden met betrekking tot uw Aankooporder en Verkooporder:

a) Betaling kan, naar eigen goeddunken, niet door ons worden geaccepteerd als deze is gedaan

i) aan een andere begunstigde dan is aangegeven in de betalingsinstructies die aan u worden gepresenteerd wanneer u uw order plaatst; of

ii) door een andere persoon, d.w.z. een persoon die niet u bent en die uw Aankoop- en/of Verkooporder niet heeft gemaakt.

b) In het geval dat de betaling die op onze bankrekening is ontvangen, exclusief eventuele toepasselijke bank- of administratiekosten, lager is dan het betalingsbedrag dat nodig is om uw Aankoop- en/of Verkooporder uit te voeren, kunnen we, naar eigen goeddunken, ofwel: 

i) de Aankoop- en/of Verkooporder automatisch bijwerken en uitvoeren in overeenstemming met het werkelijk ontvangen betalingsbedrag exclusief kosten en een kennisgeving sturen met de bijgewerkte order; of 

ii) contact met u opnemen om nieuwe instructies te ontvangen om uw order te wijzigen of te annuleren.

c) In het geval dat de betaling die op onze bankrekening is ontvangen, exclusief eventuele toepasselijke bank- of administratiekosten, hoger is dan het betalingsbedrag dat nodig is om uw Aankoop- en / of Verkooporder uit te voeren, kunnen we contact met u opnemen om nieuwe instructies te ontvangen om uw order te wijzigen of te annuleren.

 1. De prijs voor Aankoop- en verkooporders is inbegrepen in de commissiekosten.
 1. De Diensten van Holland Crypto zijn onderworpen aan vergoedingen die in rekening worden gebracht aan de derde partij partners van Holland Crypto, tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst. 
 1. Holland Crypto behoudt zich het recht voor om de kosten ("fees") die van toepassing zijn voor het gebruik van onze diensten op elk moment aan te passen. Klanten worden ten minste 15 dagen voor aanvang van de aanpassing op de hoogte gebracht van eventuele aanpassingen van kosten. In het geval dat de Klant het niet eens is met de aanpassing, kan hij deze Overeenkomst beëindigen en de relatie met Holland Crypto beëindigen.
 1. U erkent hierbij dat we vanwege de volatiliteit van digitale activa geen toekomstig waardebehoud garanderen. U gaat ermee akkoord en erkent dat zodra we namens u Digitale Activa kopen of verkopen op basis van uw Aankoop- of Verkooporder, uw order definitief en bindend is en een terugbetaling niet mogelijk is. 
 1. We zullen de Digitale Activa die we namens u hebben gekocht op basis van uw Aankooporder afleveren aan het toepasselijke wallet-adres. Hoewel we zullen proberen de digitale activa zo snel mogelijk over te dragen, moet u er rekening mee houden dat de verwerking van de overdracht enige tijd kan duren.
 1. Wij zullen de betreffende Fiat leveren die wij namens u hebben verkregen als gevolg van uw Verkooporder met behulp van de betalingsgegevens die u hiervoor hebt verstrekt.

ANNULERINGEN & TERUGBETALINGEN

 1. Klanten erkennen hierbij en gaan ermee akkoord dat een order of transactie, eenmaal gemarkeerd als uitgevoerd of voltooid, niet kan worden geannuleerd, gewijzigd of teruggedraaid. 
 1. We kunnen te allen tijde de verwerking van een Order met onmiddellijke ingang annuleren of weigeren op de volgende gronden en/of wanneer dit wettelijk vereist is, inclusief maar niet beperkt tot waar het vermoeden bestaat dat een transactie illegale activiteiten inhoudt, waaronder het witwassen van geld, financiering van terrorisme, fraude of andere (financiële) misdaden.
 1. Klanten hebben recht op terugbetaling wanneer een ongeautoriseerde of onjuiste transactie plaatsvindt als gevolg van onze fout, op voorwaarde dat de Klant ons binnen 7 dagen na het optreden hiervan op de hoogte heeft gesteld en de klant niet frauduleus, opzettelijk of nalatig heeft gehandeld.

KLACHTENPROCEDURE

 1. Als u een klacht heeft, kunt u uw klacht indienen bij ([email protected])  met als onderwerp "KLACHT". Officiële klachten kunnen per e-mail worden ingediend. De naam en het telefoonnummer of e-mailadres van de Klager dat aan het account is gekoppeld, moeten worden vermeld. De e-mail moet ook gedetailleerde informatie over de klacht bevatten. Terwijl we uw klacht onderzoeken, kijken we naar het onderwerp van de klacht, de documentatie, de ingediende informatie en het bewijsmateriaal in onze administratie. Afhankelijk van de aard van de klacht kunnen wij u om nadere informatie vragen.
 1. Wij zullen u binnen veertien dagen na ontvangst, gerekend vanaf de definitieve ontvangst van de door u verstrekte aanvullende informatie (indien van toepassing), schriftelijk antwoorden op de klacht (“Definitieve Reactie”). Als wij de klacht gegrond vonden, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van twee (2) maanden, informeren over onze intenties om de klacht op te lossen. 
 1. Een klacht wordt geacht te zijn opgelost of afgehandeld wanneer we een schriftelijke Definitieve Reactie naar de Klager hebben gestuurd en het probleem is opgelost. Als de Klager niet binnen dertig dagen reageert op de communicatie of de Definitieve Reactie van ons, beschouwen we de Klacht als gesloten. 
 1. Als we de door de Klager ingediende klacht ongegrond achten, zullen we onze beslissing rechtvaardigen in onze Definitieve Reactie en de Klager daarvan op de hoogte stellen.

Verklaringen 

 1. U gaat ermee akkoord en verklaart dat: 

a) U hebt de wettelijke bevoegdheid om de Overeenkomst aan te gaan en dat u de door ons geleverde diensten zult gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst, en dat u uw verplichtingen vrijwillig zult nakomen;

b) U bent minstens 18 jaar oud;

c) U gaat ermee akkoord dat u de diensten niet zult gebruiken voor criminele of illegale activiteiten;

d) U bevestigt dat alle informatie die u ons verstrekt nauwkeurig en volledig is en gaat ermee akkoord ons op de hoogte te houden als de verstrekte informatie verandert;

e) U stemt in met het verzamelen van informatie en staat ons toe om dergelijke informatie bij te houden, die zal worden opgeslagen in overeenstemming met de AVG; privacyverklaring

f)  U machtigt ons uitdrukkelijk om navraag te doen die wij nodig achten om uw identiteit te verifiëren en de veiligheid te onderhouden, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden die u mogelijk naar ons hebben doorverwezen;

g) U bevestigt dat u een inwoner bent van of gevestigd bent in Nederland, en dat u geen inwoner bent van of gevestigd bent in een land, en niet onder de jurisdictie valt van een land waarvan de toepasselijke wetgeving u niet toestaat om enige overeenkomst met Holland Crypto aan te gaan. Voor alle duidelijkheid: Holland Crypto heeft het recht om eenzijdig de markten en jurisdicties te selecteren waarin zij actief is en kan haar diensten in bepaalde landen beperken of weigeren zonder opgaaf van reden;

h) U bevestigt dat u niet woonachtig of gevestigd bent in een land dat voorkomt op sanctielijsten van Nederland, de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of een andere relevante overheid/organisatie;

i)  U bevestigt dat u niet voorkomt op de relevante sanctielijst die is uitgegeven door een van de autoriteiten of organisaties waarnaar wordt verwezen in subparagraaf g) van dit artikel 23;

j)  U stemt ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan instanties voor fraudepreventie of financiële criminaliteit;

k) U stemt ermee in te worden onderworpen aan Klantenonderzoek (Engels: Customer Due Diligence) ("CDD")-maatregelen die wij nemen op basis van wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering ("Wwft").

KLANTENONDERZOEK MAATREGELEN (CDD) 

 1. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals of een Klant een natuurlijke of rechtspersoon is, het risiconiveau van de Klant, de staat van herkomst van de Klant, de totale waarde van transacties uitgevoerd met behulp van de diensten zoals beschreven in deze Overeenkomst,en alle andere relevante factoren, passen we de toepasselijke Klantonderzoek-maatregelen toe op die Klant. We passen ook continu Klantonderzoek-maatregelen toe om te zorgen voor voortdurende monitoring van zakelijke relaties.
 1. Afhankelijk van de factoren die van toepassing zijn op een bepaalde zakelijke relatie, wordt een Klant die een natuurlijke persoon is, gevraagd om de volgende gegevens(bronnen) te verstrekken: 

A) Voor- en achternaam

B) Nationaliteit

C)   Geboortedatum

D)   Geboorteplaats

E) Adres

F) Een visueel beeld (foto) van het identiteitsbewijs van de Klant

G)   Het visuele beeld (foto) van het gezicht van de Klant

H)   Informatie over het huidige beroep van de Klant

I)  Arbeidsstatus van de Klant

J) Informatie over de herkomst van de fondsen van de Klant

K) Informatie over het jaarlijkse netto-inkomen van de Klant

L) Informatie over de verwachte jaarlijkse investering van de Klant

M)   Informatie over het doel van het gebruik van het account

N)   Een eigen verklaring of de Klant een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person/ ”PEP”) is of niet

O)   Aanvullende documenten, gegevens of informatie die nodig kunnen zijn om de identiteit van de Klant en de verificatie ervan vast te stellen

 1. Een Klant die een rechtspersoon is, wordt gevraagd om de volgende gegevens(bronnen) te verstrekken:

P) Geregistreerde- en handelsnaam

Q)   Geregistreerd adres

R)   Nummer van hun KvK-inschrijving/ KVK nummer

S) Naam van de vertegenwoordigers

T) De Geboortedatum van de vertegenwoordigers

U)   Informatie over de Ultimate Beneficial Owners

V) Aanvullende documenten, gegevens of informatie die nodig kunnen zijn om de identiteit van de Klant en de verificatie ervan vast te stellen

GESCHIKTHEID VAN ONZE DIENSTEN & RISICO'S

 1. De door ons geleverde diensten zijn over het algemeen geschikt voor Klanten die op de hoogte zijn van economische ontwikkelingen, interesse hebben in en ervaring hebben met beleggen, de risico's begrijpen en bereid zijn de risico's financieel en emotioneel te dragen.
 1. Onze diensten zijn wellicht niet geschikt voor sommige Klanten. Dit zijn Klanten die de risico's van Digitale Activa niet kunnen dragen, en/of een aanzienlijk deel van hun inkomsten hebben geïnvesteerd, en/of relatief kleine inkomsten en activa hebben, en/of het risico van Digitale Activa niet begrijpen.
 1. Het kopen en verkopen van Digitale Activa brengt aanzienlijke risico's met zich mee - u mag nooit meer handelen dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Prijzen zijn zeer volatiel en uw activa kunnen op elk moment in waarde stijgen of dalen.
 1. Digitale Activa stellen u ook bloot aan operationele risico's, waaronder. bijvoorbeeld wanneer u verliezen kunt lijden als gevolg van storingen in hardware, software en internetverbindingen.
 1. U dient uw financiële situatie, risicobereidheid, relevante ervaring en kennis zorgvuldig te beoordelen voordat u besluit een Digitale Activa aan te schaffen. 
 1. Wij geven geen beleggingsadvies. We zijn niet geregistreerd/gelicentieerd als (effecten)makelaar-dealer, beleggingsadviseur, kredietinstelling, beleggingsdienstverlener, of als enige verwante onderneming/instelling bij een regelgevende overheidsinstantie voor effecten. 
 1. Houd er rekening mee dat Holland Crypto op geen enkele manier diensten aanbiedt met betrekking tot mining, initial coin offering ("ICO's"); financiële instrumenten; handel in cryptocurrency-futures en andere crypto-effecten of quasi-effecten (quasi-securities).
 2. Holland Crypto verstrekt of geeft geen beleggingsadvies. Voor alle duidelijkheid, alle informatie, suggesties of aanbevelingen van leden van Bestuur en medewerkers van Holland Crypto, inclusief tijdelijke medewerkers en agenten van Holland Crypto die gerechtigd zijn om namens Holland Crypto zakelijke relaties aan te gaan in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot informatie beschikbaar via,  of enige informatie die op de website van Holland Crypto wordt gepubliceerd, is niet bedoeld als beleggingsadvies.   

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. U gaat ermee akkoord en verklaart dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade, verlies of storingen veroorzaakt door computervirussen of andere kwaadaardige code die uw apparatuur kan aantasten, of phishing, spoofing of andere aanvallen.
 1. Niets in deze Overeenkomst zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken wanneer deze niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
 1. Holland crypto aanvaardt onder geen enkele omstandigheid enige aansprakelijkheid voor:

a) prijsverschillen veroorzaakt door vertraagde verwerking van Aankoop- of Verkooporders;

b) schade als gevolg van door een Klant verstrekte onjuiste gegevens;

c) enige indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

 1. De diensten en informatie die wij aanbieden vormen geen beleggingsadvies. In de ruimste zin van de wet zijn wij niet aansprakelijk jegens de Klanten of enige andere natuurlijke of rechtspersoon voor de kwaliteit, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van de informatie die door ons wordt verstrekt, direct of indirect aan u of voor alle directe, indirecte, gevolg-, incidentele, speciale of punitieve schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die we aan een persoon of entiteit verstrekken (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van kansen, handelsverliezen en schade die kan voortvloeien uit enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid van deze informatie).
 1. Voor zover de wet ons toestaat, sluiten wij uitdrukkelijk uit:

A) De voorwaarden en garanties die anders van toepassing zouden zijn onder de toepasselijke wetgeving.

B) Elke aansprakelijkheid voor direct of indirect verlies, schade of gevolgschade namens een Klant, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van onze diensten of de respectieve diensten van derden of de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor eventuele schade, gederfde winst en gederfde inkomsten. Voor alle duidelijkheid: u bent als enige en uitsluitend verantwoordelijk voor alle beslissingen die u hebt genomen over het gebruik van onze diensten en u moet bij het nemen van die beslissingen rekening houden met uw eigen risicodragend vermogen en financiële omstandigheden.

C) Onze diensten worden geleverd op een "zoals ze zijn" ("as is") en "zoals ze beschikbaar zijn" ("as available") basis en de Klant wijst hierbij alle garanties af, expliciet, impliciet, statutair of anderszins, met name alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, dit omvat alle garanties die voortvloeien uit de loop van de handel, het gebruik of de handelspraktijk. Voor alle duidelijkheid, bieden we geen operationele garantie of enige garantie.

VRIJWARING

 1. De Klant stemt er hierbij mee in om ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief schikkingskosten en advocaatkosten) die voortvloeien uit claims van derden met betrekking tot:

a) Enig letsel of enige schade die voortvloeit uit het gedrag van de Klant met betrekking tot het gebruik van onze diensten;

b) Schending door de Klant van deze Overeenkomst of in strijd met enige toepasselijke wet- en regelgeving of bevel.

WIJZIGINGEN & BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. We kunnen van tijd tot tijd de algemene voorwaarden in de Overeenkomst aanpassen, bijwerken en wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging, aanpassing, update en verandering door hier en per e-mail een nieuwe versie van de Overeenkomst te publiceren. Elke nieuwe versie van de Overeenkomst wordt onmiddellijk na publicatie van kracht en uw gebruik van de Diensten na deze periode wordt beschouwd als uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Overeenkomst.
 1. We kunnen de Overeenkomst op elk moment beëindigen, met onmiddellijke ingang, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot waar:

a) We zijn verplicht om dit te doen op grond van wet- en regelgeving, een bevoegd gerechtelijk bevel of een andere bevoegde autoriteit;

b) We redelijkerwijs van mening zijn dat dit nodig is om onze reputatie te beschermen;

c) Wij beschouwen u als in strijd met de bepalingen in de Overeenkomst of toepasselijke wet- of regelgeving of in conflict met ons nalevingsbeleid;

d) We redelijkerwijs vermoeden van illegale activiteiten, waaronder witwassen van geld, financiering van terrorisme, fraude of andere (financiële) misdrijven;

e) Een van onze externe dienstverleners weigert u de Diensten te leveren ;

f)  Gevallen van overmacht, inclusief operationele en technische fouten;

g) Op ons verzoek heeft u ons geen informatie verstrekt, of de verstrekte informatie voldoet niet aan onze vereisten 

 1. U kunt de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, om welke reden dan ook. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient u:

a) Stoppen met het gebruik van de Diensten;

b) Ons een Fiat te betalen die u aan ons verschuldigd bent;

c) Draag aan ons alle Digitale Activa over die u ons verschuldigd bent.

DIVERSEN 

 1. Deze Overeenkomst bevat de volledige Overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking daartoe.
 1. Indien wij (delen van) deze Overeenkomst niet afdwingen, kan dit niet worden opgevat als toestemming of afstand van het recht om deze op een later tijdstip af te dwingen tegen een andere Klant.
 1. Klanten kunnen de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst niet overdragen aan derden.
 1. De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst. Zo'n ongeldige of onafdwingbare bepaling wordt vervangenof geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, en blijft het overige deel van deze Overeenkomst van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.