Privacyverklaring

1. Inleiding tot deze Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Holland Crypto B.V. ("Holland Crypto", "wij", "ons" en "onze"), en is van toepassing zolang wij Persoonsgegevens verwerken die toebehoren aan individuen. ("u", "Klant").

U deelt verschillende soorten persoonsgegevens met ons wanneer u gebruik maakt van de diensten van Holland Crypto, transacties uitvoert, onze website gebruikt en als je contact met ons opneemt.

In ons Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ook vindt u hier informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel. Daarnaast kunt u lezen over uw (privacy) rechten; bijvoorbeeld het inzien van uw gegevens, het recht op rectificatie en verschillende vormen van recht van bezwaar.

We werken deze Privacyverklaring regelmatig bij om ervoor te zorgen dat alle nieuwe verplichtingen en technologieën, evenals eventuele wijzigingen in onze bedrijfsactiviteiten en -praktijken, in aanmerking worden genomen en dat we de veranderende regelgeving voorblijven.

Er wordt op gewezen dat geen van de verwerkingsdoeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, betrekking heeft op geautomatiseerde besluitvorming en profilering zoals gedefinieerd in artikel 22 van de AVG.

2. Doel van deze Privacyverklaring

Wij, bij Holland Crypto, begrijpen dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn. Met deze Privacyverklaring willen we op een duidelijke manier uitleggen welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, hoe we ze gebruiken, verwerken, opslaan  en beschermen.

De Privacyverklaring is van toepassing op alle Klanten van Holland Crypto, dit zijn alle personen die gebruik maken van de door Holland Crypto geleverde diensten, deze hebben gebruikt of de wens hebben geuit om gebruik te maken van de diensten van Holland Crypto. 

4. Waarom verzamelt Holland Crypto uw persoonsgegevens?

Holland Crypto verzamelt de persoonsgegevens van zijn Klanten via:

A) directe interacties (zoals wanneer u bent gevraagd om informatie te verstrekken of wanneer u een inkooporder of verkooporder plaatst);

B) gegevens van derden (zoals informatie over websites van derden of andere informatie die klanten mogelijk openbaar hebben gemaakt, of informatie die wordt verstrekt door externe bronnen, zoals overheidsinstanties);

C) geautomatiseerde trackingtechnologieën (zoals informatie die automatisch wordt verzameld over de interactie van klanten met de website).

4. Waarom verzamelt Holland Crypto uw persoonsgegevens?

Holland Crypto verzamelt klantgegevens op basis van zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit § 1.1b van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in overeenstemming met artikel 6, lid 1,(c) van de AVG  (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) en om misbruik van de diensten ten behoeve van het witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude of andere financiële misdrijven volgens artikel 6, lid 1,(f) van de AVG te voorkomen. Daarom identificeert Holland Crypto al zijn klanten en verkrijgt van hen verschillende bronnen van persoonlijke gegevens, zoals hun naam, geboortedatum, adres en een kopie van hun ID-document om klantenonderzoek uit te voeren en frauduleus gedrag of gedrag te voorkomen dat in strijd is met internationale sancties en om te voldoen aan de regelgeving tegen het witwassen van geld,  terrorismefinanciering en belastingfraude. 

Holland Crypto verzamelt ook klantgegevens op basis van zijn prestatieverplichting die voortvloeit uit de overeenkomst tusseneen Holland Crypto en de klant, volgens artikel 6, lid 1,(b) van de AVG: Wij verzamelen informatie van u die nodig is om u onze diensten te kunnen leveren - dit bevat bepalingen om u te informeren over de lopende uitwisselingsdiensten.

Holland Crypto onderhoudt zijn dienstverlening en ontwikkelt nieuwe producten. Gegevens gegenereerd door het gebruik van de diensten om verdere ontwikkeling, verbetering van de gebruikerservaring en efficiënte werking te garanderen. Het is een gerechtvaardigd belang van Holland Crypto om te zorgen voor voortdurendeontwikkeling, verbetering van de gebruikerservaring en efficiënte werking van zijn diensten, daarom is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, (f) van de AVG.

Eventuele aanvullende gegevensbronnen (zoals cookies of marketing: e-mail- of sms-abonnement) die worden verzameld op basis van de toestemming van klanten volgens artikel 6, lid 1, (a) van de AVG, die klanten vrij zijn om te geven of te weigeren.

5. Wat voor soort persoonsgegevens verzamelt Holland Crypto?

Voorafgaand aan het gebruik van onze diensten, verstrekken Klanten aan Holland Crypto (sommige van) de volgende gegevens, die Holland Crypto opslaat en verwerkt.

Natuurlijke personen:

A) Voor- en achternaam zoals geschreven in hun paspoort;

B) Kopie van het paspoort of de identiteitskaart;

C) E-mail adres;

D) Telefoonnummer;

E) Woonadres;

F) Geboortedatum en -plaats ;

G) Een visueel beeld van het gezicht van opdrachtgever;

H) Een visueel beeld van het identiteitsbewijs van de Klant ;

I) De antwoorden op een reeks vragen met betrekking tot de wealth-bron van de Klant;

J) Aanvullende informatie over de herkomst van de fondsen van transacties;

K) Aanvullende documenten, gegevens of informatie die nodig kunnen zijn om de identiteit van een Klant en de verificatie ervan  vast te stellen.

L) Informatie die verplicht is te verzamelen met betrekking tot het “Know You Customer”-proces (dat ook informatie kan bevatten over mogelijke fraude die is gepleegd).

M) PEP Verificatie vraag

Bedrijven:

A) Nummer van hun KvK-inschrijving;

B) Statutaire benaming;

C) Geregistreerd adres;

D) Identiteit van UBO('s);

E) Antwoord op een PEP-verificatievraag;

F) Antwoord op een vraag over een bron van fondsen en  activiteitsgebied;

G) Vertegenwoordigers;

H) Organigram van het bedrijf oplopend tot aan de natuurlijke persoon eigenaren (UBO('s));

I) Uittreksel van het Kamer van Koophandel;

J) Paspoortkopieën van de UBO('s);

K) Bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de vertegenwoordigers;

L) Aanvullende documenten, gegevens of informatie die nodig kunnen zijn om de identiteit van een Klant en de verificatie ervan  vast te stellen.

Verder bewaart en verwerkt Holland Crypto ten aanzien van zijn klanten (enkele van) de volgende gegevens:

A) Fiat-cryptocurrency overdrachtsgeschiedenis;

B) Handelsgeschiedenis;

C) IP-adres;

D) Bankrekeningnummer/IBAN, BIC-nummer;

E) Appstore/Google Playstore account informatie van zijn Klanten;

F) Informatie over apparaten, besturingssysteem, online gedrag en voorkeurengegevens: zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of computer, het type, de versie en het merk van het apparaat dat wordt gebruikt om onze website te bezoeken, de bedienings-en browserversie die u gebruikt, uw cookie-instellingen, uw mobiele advertentie-ID en de pagina's die u op onze website bezoekt.

G) Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons ondersteuningsteam of op enigerlei wijze contact met ons opneemt/aanspreekt zoals via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Google en Youtube). We volgen openbare berichten, posts, likes en reacties op en over Holland Crypto op het internet.

6. Uw plicht om gegevens  te verstrekken

Het verstrekken van persoonsgegevens of de verwerkingsdoeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring is in het algemeen een noodzakelijke voorwaarde voor het leveren van onze diensten. Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden op vrijwillige basis mogelijk is, zullen wij hierover specifieke informatie  verstrekken om specifieke toestemming te vragen.

Verder wordt opgemerkt dat wij ons ertoe verbinden om alleen de persoonlijke gegevens op te vragen die strikt noodzakelijk zijn voor het relevante doel. Het niet verstrekken van de nodige persoonsgegevens kan leiden tot vertragingen in de beschikbaarheid van bepaalde producten en diensten.

7. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

De verzamelde persoonlijke informatie wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor klanten deze hebben verstrekt en kan verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Holland Crypto gebruikt de persoonsgegevens van Klanten op de volgende manieren:

A) het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Holland Crypto en Klanten, het beheren van de relatie met Klanten, zoals het verlenen en beheren van hun toegang tot en gebruik van de diensten (deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Holland Crypto en de Klant);

B) ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ;

C) verbetering van de diensten van Holland Crypto en ontwikkeling van nieuwe producten (deze verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Holland Crypto);

D) marketing, zoals het verstrekken van marketing- of reclame communicatie aan Klanten die Holland Crypto relevant voor hen acht (deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van Klanten);

E) het leveren van online chatrooms, prikborden en andere communicatiekanalen aan klanten (deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van het contract); en

F) andere algemene bedrijfsondersteunende doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot inkoop, financieel en fiscaal beheer, risico- en nalevingsbeheer en externe rapportage (deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Holland Crypto en zijn uitwisselingsprovider partners (“exchange provider partners”) zijn onderworpen aan, of dat anderszins wettig is volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of voor de legitieme belangen van Holland Crypto).

8. Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Om de best mogelijke diensten te kunnen leveren en zijn bedrijfsvoering te kunnen bevorderen, kan Holland Crypto bepaalde Klantgegevens intern of met geselecteerde derden binnen of buiten de Europese Unie delen. Partijen waarmee Holland Crypto gegevens kan delen, zijn onder meer:

A) dienstverleners;  bijvoorbeeld voor het beheren of hosten van diensten en/of het onderbouwen van technologie voor de diensten die Holland Crypto levert;

B) zakelijke partners; bijvoorbeeld partners van cryptocurrency-uitwisselingsproviders (“cryptocurrencies exchange providers”), betalingsdienstaanbieders, enz.

C) andere partijen, bijvoorbeeld indien nodig voor externe audits, naleving, risicobeheer, bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance-gerelateerde zaken; of

D) overheidsinstanties en regelgevers, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens extern delen met derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte(EER), zorgen we ervoor dat de nodige waarborgen aanwezig zijn om deze te beschermen. Zo vertrouwen we onder andere op:

- Vereisten op basis van toepasselijke lokale wet- en regelgeving;

- EU-modelclausules, indien van toepassing, gebruiken we gestandaardiseerde contractuele clausulesin overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, voldoet aan de AVG.

9. Uw rechten en hoe we ze  respecteren

Aangezien uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook privacyrechten.

Voor zover bepaald onder de AVG, omvatten uw rechten het volgende:

A) Recht op inzage ('een overzicht van uw persoonsgegevens'): het recht om een overzicht te krijgen van uw persoonlijke informatie die wij verwerken.

B) Recht op rectificatie ('uw persoonlijke gegevens corrigeren'): als uw persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen.

C) Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'): het recht om te verzoeken dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

D) Recht op gegevensoverdraagbaarheid ('overdracht van uw persoonsgegevens'): het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonsgegevens indien deze geautomatiseerd en met toestemming van opdrachtgever of op basis van een overeenkomst met Holland Crypto worden verwerkt.

E) Recht om de verwerking te beperken: het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd beperken of stopzetten.

F) Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De redenen voor een bezwaar moeten betrekking hebben op uw specifieke situatie en verband houden met verwerking op basis van de voorwaarde van legitiem belang.

G) Intrekking van toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken; bijvoorbeeld, nadat u ermee hebt ingestemd dat wij u op de hoogte houden van onze Diensten, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Klanten kunnen de bovenstaande rechten uitoefenen of nadere informatie over de Privacyverklaring opvragen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].  U wordt binnen 30 dagen geïnformeerd over de maatregel die naar aanleiding van het verzoek is genomen. Indien Holland Crypto niet in staat is om aan het verzoek te voldoen, informeren wij de betrokkene over de redenen van de afwijzing en de administratieve en gerechtelijke verhaalrechten van de betrokkene.

De rechten van de overledene kunnen binnen vijf (5) jaar worden afgedwongendoor een bevoegde persoon die beschikt over administratieve voorzieningen, of een verklaring jegens de gegevensverwerker die is opgenomen in een openbaar document of volledig bewijskrachtig privé-document. Als er meerdere dergelijkeverklaringen bestaan bij dezelfde gegevensverwerker, dan prevaleert de verklaring die de laatste is afgelegd.

Om uw recht op rechtsmiddel uit te oefenen, kunt u juridische stappen ondernemen tegen Holland Crypto als u van mening bent dat Holland Crypto of een gegevensverwerker die optreedt namens of in opdracht van Holland Crypto de persoonsgegevens verwerkt in strijd met de bepalingen van wetten op de verwerking van persoonsgegevens of van bindende rechtshandelingen van de Europese Unie.

Onverminderd het rechtsmiddel heeft elke betrokkene volgens artikel 77, lid 1, van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van de gewone verblijfplaats, de werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk van de betrokkene (d.w.z. in Nederland), waarin wordt beweerd dat de verwerking van persoonsgegevens door Holland Crypto heeft geleid tot een schending van rechten of een onmiddellijke dreiging daarvan,  of dat Holland Crypto de uitoefening van rechten met betrekking tot de verwerkingvan persoonsgegevens beperkt of weigert dergelijke rechten uit te oefenen - De Autoriteit om in dat geval contact op te nemen is  de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie van klanten zal worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen van Holland Crypto, en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie wordt verzameld, in overeenstemming met de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Wanneer Holland Crypto uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft of niet verplicht is door de toepasselijke wetgeving om deze op te slaan, zal Holland Crypto alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen en records te verwijderen of stappen ondernemen om deze op de juiste manier te anonimiseren, zodat Klanten er niet langer aan kunnen worden geïdentificeerd. 

11. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging, enz.) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen. We passen een intern kader van beleid en minimumnormen toe in al onze bedrijven om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Deze beleidslijnen en normen worden periodiek bijgewerkt om ze up-to-date te houden met regelgeving en marktontwikkelingen.

Daarnaast beperkt Holland Crypto de toegang tot persoonlijke informatie voor onze medewerkers. Bovendien zijn medewerkers van Holland Crypto onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen en mogen ze uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig openbaar maken. Om ons te helpen uw persoonlijke gegevens te blijven beschermen, moet u altijd contact opnemen met Holland Crypto als u vermoedt dat uw persoonlijke gegevens mogelijk zijn aangetast.